1. หลักการและเหตุผล

          ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น จึงได้เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วนปี 2558 ซึ่งมุ่งเน้นงานที่สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการ งานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ ดำเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และมีการสร้างกลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้ สสว. เป็นเจ้าภาพหลักฯ ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs โดยส่วนของ สสว. รับผิดชอบ ในเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการใหม่นั้น ได้อนุมัติให้สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start up) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังกำหนดให้ สสว. ดำเนินการสร้างผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 10,000 ราย ในระยะเวลาปี 2559-2561 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี (Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด (Market Intelligence) และการเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการผลักดันให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอีกด้วย
          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ทั้ง 4 ภาคข้างต้น ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยการดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการต่อไป

  2. วัตถุประสงค์

          2.1  เพื่อบ่มเพาะเกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร
          2.2  เพื่อบ่มเพาะ SMEs ทั่วไป ประชาชนที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรือต้องการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่
          2.3  เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
          2.4  เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

          3.1  เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร
          3.2  ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเกษตรแปรรูป
          3.3  ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใด ๆ
          3.4  ผู้ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
                  -  มีสัญชาติไทยหรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
                  -  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือระหว่างถูกดำเนินคดี
                  -  กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
                  -  เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

  4. พื้นที่ดำเนินการ

  5.  กิจกรรมของโครงการ

           5.1  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ
                     เปิดรับสมัคร เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเกษตรแปรรูป
           5.2  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
                     ผู้ประกอบการร่วมโครงการรับการอบรมด้านการตลาด การเงิน บัญชี การผลิต การบริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมการขอกู้เงิน ภาษี
           5.3  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ
                     ผู้ประกอบการจะได้รับการแนะนำจัดทำแผนธุรกิจจนเสร็จสิ้น
           5.4  กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
                     ผู้ประกอบการจะได้รับการปรึกษาพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่ม/การสร้างมาตรฐานสินค้า/นวัตกรรม/การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ/การวางแผนการตลาด หรือการสร้างแบรนด์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าวินิจฉัยวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกิจการ
           5.5  กิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ
                     ผู้ประกอบการจะได้รับการเชื่อมโยง ประสานกับสถาบันการเงินและหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ และเข้ารับการส่งเสริมด้านการตลาด